PAPA

 
  1. ความเป็นส่วนตัว(Information Privacy)
  2. ความถูกต้อง(Information Accuracy)
  3. ความเป็นเจ้าของ(Intellectual Property)
  4. การเข้าถึงข้อมูล(Data Accessibility)
 ความเป็นเจ้าของ(Intellectual Property)        สิทธิความเป็นเจ้าของ หมายถึง กรรมสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สินซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินทั่วไปที่จับต้องได้ เช่น คอมพิวเตอร์ รถยนต์ หรืออาจเป็นทรัพสินทางปัญญา        ความลับทางการค้า เป็นข้อมูลต่างๆที่เกิดจากความคิดของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเกี่ยวกับสูตร กรรมวิธีผลิต และรูปแบบสินค้า เป็นต้น         ลิขสิทธ์ เป็นสิทธิในการกระทำใดๆ เกี่ยวกับงานที่สร้างสรรค์ขึ้น เช่นงานเขียน งานดนตรี และงานศิลปะ ซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองในการคัดลอกหรือทำซ้ำผลงาน ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์จะคุ้มครองผลงานนั้น ๆ เป็นเวลา 50 ปี หลังจากที่งานได้คิดค้นขึ้นสิทธิบัตร เป็นหนังสือสำคัญที่ออกรับรองให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ จะมีอายุ 20ปีนับตั้งแต่วันขอสิทธิบัตร กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ฉบับ1.     กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์2.     กฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์3.     กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์4.     กฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์5.     กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองของมูลส่วนบุคคล6.     กฎหมายลำดับรอง รัฐธรรมนูญ มาตรา 78หรือกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์

                  แต่ละวันคาดว่ามีอีเมลฟิชชิ่ง(Phishing)ส่งเข้าไปลวงผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากถึง75-150ฉบับ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ เช่นการโจรกรรมข้อมูลหรือความลับของบริษัท การถอดรหัสโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงการก่อกวนโดยแฮกเกอร์ เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์แฮกเกอร์ คือ บุคคลที่ใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่การลักลอบเข้าไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นโดยผ่านการสื่อสารเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อเข้าไปอาน คัดลอกแคร็กเกอร์(Cracker) คือแฮกเกอร์ที่ลักลอบเข้าไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงธุรกิจ

Hacktivist หรือ Cyber Terrorist คือแฮกเกอร์ที่ใช้อินเตอร์เน็ตในการส่งข้อความเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองไปยังบุคคลอื่นๆ

การใช้คอมพิวเตอร์ในฐานะเป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรม·        การขโมยหมายเลขบัตรเครดิต·        การแอบอ้างตัว·        การฉ้อโกง หรือการสแกนทางคอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ในฐานะเป็นเป้าหมายของอาชญากรรม

 1.     การเข้าถึงและการใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต อาจใช้การขโมยรหัสส่วนตัว(Personal Identification Number:PIN)หรือ รหัสผ่าน 2.     การก่อกวนหรือทำลายข้อมูล และแทรกแซงการทำงานของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์โดยไม่ได้รับอนุญาต ได้แก่ ไวรัสคอมพิวเตอร์และการทำให้ระบบปฎิเสธการให้บริการ(Denial-of Service)·        ไวรัส แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือo       ไวรัสที่ทำงานบนBoot Sector หรือ System Viruso       ไวรัสที่ติดที่แฟ้มงานหรือโปรแกรม จะอยู่ในไฟล์ที่มีสกุล.exe .como       มาโครไวรัส(Macro Virus)ไวรัสที่ทำงานบนโปรแกรมที่ใช้มาโคร เช่น เวอร์ดโพรเซสซิ่ง·        เวิร์ม·        ม้าโทรจัน·        ข่าวหลอกลวง Hoax3.     การขโมยข้อมูลและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ข้อควรระวังในการเข้าไปยังโลกไซเบอร์1.     บัตรเครดิตและการแอบอ้าง2.     การป้องกันข้อมูลและส่วนบุคคล3.     การป้องกันการติดตามการท่องเว็ปไซต์4.     การหลีกเลี่ยงสแปมเมล5.     การป้องกันระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย6.     การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 

 

 

ความหมายของความรู้

 

             ความรู้ คือ การผสมผสานของประสบการณ์ สารสนเทศ ความเข้าใจ ทักษะและความเชี่ยวชาญ รวมถึงสิ่งที่ได้รับการสั่งสมมาจากการศึกษาเล่นเรีย ค้นคว้าวิจัย ที่นำไปสู่การกำหนดกรอบความคิดสำหรับการประเมิน ความเข้าใจ และการนำสารสนเทศและประสบการณ์ใหม่มาผสมรวมกัน 

ประเภทของความรู้

 

             -  ความรู้โดยนัย (Tacit knowledge) เป็นความรู้ที่ซ่อนอยู่ในตัวบุคคล ยากที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นตัวอักษร และเป็นความรู้ที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

           

           -  ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่เป็นเหตุและผล สามารถเขียนบรรยายหรือถ่ายทอดมาเป็นตัวอักษรได้ เช่น คู่มือต่างๆ 

 

ความหมายของการจัดการความรู้ (Knowledge management)

 

             กระบวนการอย่างเป็นระบบในการสรรหา การเลือก การรวบรวมการจัดระบบ  และจัดเก็บความรู้ในลักษณะที่เป็นแหล่งความรู้ที่ทุกคนในองคืการสามารถถึงได้ง่ายและแบ่งปันความรู้ได้อย่างเหมาะสม