โครงสร้างข้อมูล.(Data Structure)

ในการนำข้อมูลไปใช้นั้น เรามีระดับโครงสร้างของข้อมูลดังนี้  

 • บิต (Bit)  คือ ข้อมูลที่มีขนาดเล็กที่สุด เป็นข้อมูลที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจและนำไปใช้ งานได้ ซึ่งได้แก่ เลข 0 หรือ เลข 1 เท่านั้น
 • ไบต์ (Byte) หรือ อักขระ (Character)     ได้แก่ ตัวเลข หรือ ตัวอักษร หรือ สัญลักษณ์พิเศษ 1 ตัว เช่น 0, 1, …, 9, A, B, …, Z และเครื่องหมายต่างๆ ซึ่ง 1 ไบต์จะเท่ากับ 8 บิต หรือ ตัวอักขระ 1 ตัว เป็นต้น  
 • ฟิลด์ (Field)    ได้แก่ ไบต์ หรือ อักขระตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไปรวมกันเป็นฟิลด์ เช่น เลขประจำตัว(ID) ชื่อพนักงาน(name) เป็นต้น
 •  เรคคอร์ด (Record)   ได้แก่ ฟิลด์ตั้งแต่ 1 ฟิลด์ ขึ้นไป ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องรวมกันเป็นเรคคอร์ด เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัว ยอดขาย ข้อมูลของพนักงาน 1 คน เป็น 1 เรคคอร์ด
 •  ไฟล์ (Files) หรือ แฟ้มข้อมูล    ได้แก่ เรคคอร์ดหลายๆ เรคคอร์ดรวมกัน ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกัน เช่น ข้อมูลของประวัติพนักงานแต่ละคนรวมกันทั้งหมด เป็นไฟล์หรือแฟ้มข้อมูลเกี่ยวกับประวัติพนักงานของบริษัท เป็นต้น

  ฐานข้อมูล (Database)   คือ การเก็บรวบรวมไฟล์ข้อมูลหลายๆ ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกันมารวมเข้าด้วยกัน เช่น ไฟล์ข้อมูลของแผนกต่างๆ มารวมกัน เป็นฐานข้อมูลของบริษัท เป็นต้น

  การวัดขนาดข้อมูล   ในการพิจารณาว่าข้อมูลใดมีขนาดมากน้อยเพียงไร เรามีหน่วยในการวัดขนาดของข้อมูลดังต่อไปนี้

   8 Bit = 1 Byte
  1,024 Byte = 1 KB (กิโลไบต์)
  1,024 KB = 1 MB (เมกกะไบต์)
  1,024 MB = 1 GB (กิกะไบต์)
  1,024 GB = 1TB (เทระไบต์)

  ปัญหาแฟ้มข้อมูล

  • ความซ้ำซ้อนของข้อมูล (Data Redundancy)
  •  ความไม่สอดคล้องกันของข้อมูล (Data Inconsistency )
  •  ขาดความยืดหยุ่น (Lack of Flexibility)
  •  ความไม่ปลอดภัยของข้อมูล (Poor Security)
  •  ขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของข้อมูล (Lack of Data Integrity)

  ปัญหาแฟ้มข้อมูล

  • ข้อมูลมีความสัมพันธ์ลักษณะขึ้นต่อกันกับโปรแกรม  (Application/Data Dependencies)
  • ข้อมูลแยกอิสระต่อกัน (Data Isolation)
  • ขาดการใช้ข้อมูลร่วมกัน (Lack of Data Sharing)

  ฐานข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล(Databases and Databank Management)

  ความหมายของฐานข้อมูล

                  ฐานข้อมูล (Database หรือ Databank) คือการจัดกลุ่มของแฟ้มข้อมูล ที่มีความสัมพันธ์กันเพื่อนำไปใช้ในการทำงาน โดยใช้ซอร์ฟแวร์ชุดหนึ่ง (DBMS) ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลได้ ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากแฟ้มข้อมูลได้  ฐานข้อมูลมีหลายประเภท เช่น ฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Geographical information database), ฐานข้อมูลความรู้ (Knowledge database), ฐานข้อมูลมัลติมีเดีย (Multimedia database) เป็นต้น 

  ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management Systems – DBMS)

                  คือ ซอร์ฟแวร์หรือกลุ่มของโปรแกรมที่ช่วยในการวางแผน รวบรวมข้อมูล จัดการและเจ้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้สามารถใช้ DBMS ในการเพิ่มเติมข้อมูล ลบข้อมูล แสดงผล พิมพ์ ค้นหา เลือก จัดเรียง หรือยกระดับของข้อมูลได้

   

  องค์ประกอบของฐานข้อมูล

  องค์ประกอบของฐานข้อมูลขึ้นอยู่กับมุมมองของการสร้างข้อมูล และมุมมองในลักษณะโครงสร้างลำดับชั้นของข้อมูล ซึ่งมี 2 ประเภท ดังต่อไปนี้

                  1. องค์ประกอบฐานข้อมูลโดยพิจารณาจากการสร้างฐานข้อมูล        2. องค์ประกอบฐานข้อมูลพิจารณาจากโครงสร้างข้อมูลตามลำดับชั้น 
  องค์ประกอบฐานข้อมูลโดยพิจารณาจากการสร้างฐานข้อมูล       
   1) เอนติตี้ (Entity) เป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคล สถานที่ สิ่งของ หรือเหตุการณ์ที่ต้องการเก็บข้อมูล    
    2) ลักษณะเฉพาะของเอนติตี้ (Data items หรือ Attribute) คือลักษณะของเอนติตี้ที่ต้องการเก็บข้อมูล เช่น เอนติตี้ของนักศึกษาประกอบด้วย attribute คือ รหัสนักศึกษา, ชื่อ, สกุล, คณะ, กลุ่ม ฯลฯ   
  3) ระเบียนหรือเรคคอร์ด (Records) คือ ชุดของลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวกับเอนติตี้หนึ่ง ๆ ซึ่งจะใช้ในการประมวลผลด้วยกัน              
    4) แฟ้มข้อมูล (File) ประกอบด้วยเรคคอร์ดที่สัมพันธ์กันหลาย ๆ อันมารวมกัน เช่น แฟ้มข้อมูลพนักงานจะประกอบด้วยเรคคอร์ดของพนักงานแต่ละคน          
    5) ฐานข้อมูล (Database) ประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลาย ๆ แฟ้มที่มีความสัมพันธ์กันมารวมกัน 

  Entity

  นักศึกษา

  Attribute / Data Item

  รหัสนักศึกษา, ชื่อสกุล, คณะ, กลุ่ม, ที่อยู่, โทรศัพท์

     

  แฟ้มข้อมูลนักศึกษา

  รหัสนักศึกษา

  ชื่อสกุล

  คณะ

  กลุ่ม

  ที่อยู่

  โทรศัพท์

  46111001

  น.ส.หนูนุ้ย    คุยดีจัง

  วิทยาการจัดการ

  Z

  11 ถ.ลูกรัง ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา

  074-111111

  46111002

  นายเท่ง        เก่งจริง