ความจำเป็นในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

 1.  การเปลี่ยนแปลงกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงาน  ระบบเดิมไม่สามารถให้ข้อมูลหรือทำงานได้ตามต้องการ มีการดำเนินงานหลายขึ้นตอน ยุ่งยากในการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำข้อมูลสรุปสำหรับการติดตามการปฏิบัติงานโดยรวมขององค์การ จึงจำเป็นต้องพัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศที่สามารถช่วยให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในและกระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพมากขึ้น2.  การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี  เทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในระบบสารสนเทศปัจจุบันล้าสมัย ค่าช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบมีราคาสูง จึงต้องรับเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ซึ่งทำให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานที่มีอยู่เดิม3.  การปรับองค์การและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  -  ระบบที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันมีขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน ขนาดเอกสารอ้างอิงหรือเอกสารที่มีอยู่ไม่ได้มารตรฐาน ทำให้การปรับปรุงหรือแก้ไขทำได้ยาก -  ความต้องการปรับองค์การให้เหมาะสมเพื่อสามารตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ-  ระบบปัจจุบันไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้

การพัฒนาระบบประกอบด้วย

             1)  กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขั้นตอนการดำเนินธุรกิจขององค์การ            -  การปรับปรุงคุณภาพ            -  การติดตามความล้มเหลวจากการดำเนินงาน            -  การปรับค่าตอบแทนของพนักงานโดยใช้การปรับปรุงคุณภาพเป็นดัชนี            -  การค้นหาและแก้ไขสาเหตุที่แท้จริงของความล้มเหลว            2)  บุคลากร (People)  3)  วิธีการและเทคนิค (Methodology and Technique) การเลือกใช้วิธีการและเทคนิคที่เหมาะสมกับลักษณะของระบบเป็นสิ่งสำคัญ4)  เทคโนโลยี (Technology) เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเหมาะสมกับลักษณะขอบเขตของระบบสารสนเทศและงบประมาณที่กำหนด5)  งบประมาณ (Budget)6)  ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานภายในองค์การ (Infrastructure)7)  การบริหารโครงการ (Project Management)                      

ทีมงานพัฒนาระบบ

 การพัฒนา IT เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบกระบวนการพัฒนาระบบหลายกลุ่ม โดยทั่วไปจะมีการทำงานเป็นทีมที่ต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ และทักษะจากกลุ่มบุคคล1)  คณะกรรมการ (Steering Committee)2)  ผู้บริหารโครงการ (Project Manager)3)  ผู้บริหารหน่วยงานด้านสารสนเทศ (MIS Manager)4)  นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) ควรมีทักษะในด้านต่างๆ คือ                        -  ทักษะด้านเทคนิค                        -  ทักษะด้านการวิเคราะห์                        -  ทักษะดานการบริหารจัดการ                        -  ทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร5)  ผู้ชำนาญการทางด้านเทคนิค                          -  ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator : DBA)                        -  โปรแกรมเมอร์ (Programmer)6)  ผู้ใช้และผู้จัดการทั่วไป (User and Manager)  

หลักในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

 1)  คำนึงถึงเจ้าของและผู้ใช้ระบบ2)  เข้าถึงปัญหาให้ตรงจุด ซึ่งมีแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นระบบมีขั้นตอนดังนี้-  ศึกษาทำความเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้น                          -  รวบรวมและกำหนดความต้องการ -  หาวิธีการแก้ปัญหาหลายๆ วิธีและเลือกวิธีที่ดีที่สุด                         -  ออกแบบและทำการแก้ปัญหาตามวิธีที่เลือก -  สังเกตและประเมินผลกระทบจากวิธีแก้ปัญหาที่นำมาใช้ และปรับปรุงวิธีการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด3)  กำหนดขั้นตอนหรือกิจกรรมในการพัฒนาระบบ4)  กำหนดมาตรฐานในการพัฒนาระบบ5)  ตระหนักว่าการพัฒนาระบบเป็นการลงทุนประเภทหนึ่ง6)  เตรียมความพร้อมหากจะต้องยกเลิกหรือทบทวนระบบสารสนเทศที่กำลังพัฒนา7)  แตกระบบสารสนเทศที่จะพัฒนาออกเป็นระบบย่อย8)  ออกแบบระบบให้สามารถรองรับต่อการขยายหรือการปรับเปลี่ยนในอนาคต 

ขั้นตอนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

 -  การกำหนดและเลือกโครงการ (System Identification and Selection)            -  การเริ่มต้นและวางแผนโครงการ (System Initiation and Planning)-  การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)-  การออกแบบระบบ (System Design)            -  การพัฒนาและติดตั้งระบบ (System Implementation)-  การบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance) 

การพัฒนาระบบมีรูปแบบต่างๆ

 1.  การพัฒนาระบบแบบน้ำตก (Waterfall Model) แต่ละขั้นตอนของการพัฒนาระบบจะเริ่มได้ก็ต่อเมื่อได้ทำขั้นตอนก่อนหน้านี้เสร็จเรียบร้อยและจะไม่ย้อนกลับไปทำขั้นตอนก่อนหน้านี้อีก             2. การพัฒนาระบบแบบน้ำตกที่ย้อนกลับขั้นตอนได้ (Adapted Waterfall ) เป็นรูปแบบการพัฒนาที่หากดำเนินการในขั้นตอนใดอยู่สามารถย้อนกลับไปขั้นตอนก่อนหน้านี้ได้เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดหรือเพื่อต้องการความชัดเจน3. การพัฒนาระบบอย่างรวดเร็ว (Rapid Application Development) เป็นรูปแบบการพัฒนาที่มีการทำซ้ำบางขั้นตอนจนกว่าขั้นตอนต่างๆ ของระบบที่สร้างจะได้รับการยอมรับ4. การพัฒนาระบบในรูปแบบขดลวด (Evolutionary Model SDLC)  เป็นการพัฒนาระบบแบบวนรอบเพื่อให้การพัฒนาระบบมีความรวดเร็วโดยการพัฒนาระบบจะเริ่มจากแกนกลาง ในรอบแรกของการพัฒนาจะได้  ระบบรุ่น(Version) แรกออกมาและจะปรับปรุงให้ดีขึ้นในรุ่นที่สอง และดำเนินการแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้รุ่นที่สมบูรณ์ 

วงจรการพัฒนาระบบ

 Phase 1  การกำหนดและเลือกสรรโครงการ  (System Identification and Selection) ผลของการพิจารณาของคณะกรรมการอาจเป็นไปได้ดังนี้            -  อนุมัติโครงการ            -  ชะลอโครงการ            -  ทบทวนโครงการ            -  ไม่อนุมัติโครงการ Phase 2  การเริ่มต้นและวางแผนโครงการ  (System Initiation and Planning) จะเริ่มจัดทำโครงการ  โดยจัดตั้งทีมงานพร้อมทั้งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ-     การศึกษาความเป็นไปได้ -     การพิจารณาผลประโยชน์หรือผลตอบแทนที่จะได้รับจากโครงการ-     การพิจารณาค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของโครงการ-     การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการพัฒนาระบบสารสนเทศ Phase 3  การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) ในขั้นตอนนี้จะเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล -     Fact-Finding Technique-     Joint Application Design (JAD)-     การสร้างต้นแบบ Phase 4  การออกแบบระบบ (System Design) การออกแบบแบ่งเป็น 2 ส่วน-     การออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design)-     การออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design) Phase 5  การดำเนินการระบบ (System Implementation) ซึ่งจะครอบคลุมกิจกรรมดังต่อไปนี้-     จัดซื้อหรือจัดหาฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (Solfware)-     เขียนโปรแกรมโดยโปรแกรมเมอร์ (Coding)-     ทำการทดสอบ (Testing)-     การจัดทำเอกสารระบบ (Documentation)-     การถ่ายโอนระบบงาน (System Conversion)-     ฝึกอบรมผู้ใช้ระบบ (Training)

Comment

Comment:

Tweet

Wow thankyouquestion

#8 By pJ ladd (58.10.6.223) on 2011-09-14 10:51

อ่านยากไปนิด อะ นุกหนาน embarrassed

#7 By monange_ (124.121.141.50) on 2010-08-04 20:58

#6 By (203.113.22.28) on 2010-06-17 19:20

#5 By (203.113.22.28) on 2010-06-17 19:20

#4 By (203.113.22.28) on 2010-06-17 19:19

ขอบคุณมากครับ ได้ข้อมูลตามที่ต้องการเลยbig smile

#3 By DANAI (118.172.246.21) on 2010-05-12 23:53

สนุกดีsad smile

#2 By ไม่บอก (118.172.172.123) on 2010-03-05 15:14

ขอบคุณค่ะ

#1 By (61.19.177.22) on 2009-08-18 22:26